BODITE POZORNI PRI ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI ZASEBNIKA

Ravno tako, kot je pri prometnih nesrečah, delovnih nezgodah, poškodbah na javnih površinah in drugih poškodbah (za katere niste sami odgovorni) pogoj, da je nekdo drug odgovoren za vašo poškodbo, velja enako tudi za poškodbe na zasebnih površinah. Običajno je to lastnik ali najemnik te površine (hiše, stanovanja).

Nekaj primerov odgovornosti zasebnika:

 • ker ni pravočasno obrisal politih stopnic, ki so drsele in ste padli
 • ker ni popravil odkrušene stopnice, keramičnih ploščic in ste zaradi tega padli
 • ker ni posul s soljo dohodnih stopnic, ki so zmrznile in ste padli
 • ker vam je ponudil neustrezno lestev, ki se je zlomila v enem delu, zdrsnila ipd.
 • ker je bil nepozoren in vam je nenamerno priprl prste v vrata ali vas je udaril z vrati
 • ipd.

Namesto odgovornega zasebnika plača odškodnino zavarovalnica, če je imel zasebnik v času škodnega dogodka veljavno sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti (običajno je to zavarovano v okviru zavarovanja stanovanjske opreme). Pri tem morate biti pozorni, kajti zavarovalnice v splošnih pogojih zavarovanja, ki so sestavni del zavarovalne police, razširjajo krog izključitev iz zavarovalnega kritja in večina zavarovalnic je že znižala zavarovalne vsote iz zavarovanja odgovornosti zasebnika na minimum. Upravičenost do izplačila odškodnine in njena višina je torej odvisna od zavarovalne pogodbe, sklenjene med zavarovancem (odgovornim za vašo poškodbo) in zavarovalnico. Če zavarovalna vsota ne zadošča za poplačilo škode, ki vam je nastala, imate možnost uveljavljati višjo odškodnino, kot jo je dolžna plačati zavarovalnica, neposredno od odgovornega zasebnika (za kar se v praksi ljudje običajno ne odločajo).

Na tem mestu opozarjamo, da so splošni in posebni pogoji in dopolnilne klavzule sestavni del zavarovalne police in bi jih stranke morale prejeti ob sklenitvi zavarovanja in se z njimi seznaniti. Po razgovorih z ljudmi pa ugotavljamo, da ob sklenitvi zavarovanja običajno teh splošnih, posebnih pogojev in dopolnilnih klavzul ne prejmejo (še posebej takrat, ko jih zavarovalni zastopniki zavarujejo na domu) in se tako ne seznanijo z njihovo vsebino. Zato opažamo, da ljudje ne vedo, da najbolj pogoste vrste poškodb ali najbolj pogoste načine poškodovanja, zavarovalnice ne krijejo ali pa le v minimalnem obsegu.

V nadaljevanju podajamo pregled, koliko so vam največ pripravljene plačati zavarovalnice iz odgovornosti zasebnika po zavarovanju stanovanjske opreme:

 • Zavarovalnica Triglav je po splošnih pogojih za zavarovanje stanovanjskih premičnin PG-sta11-3 pripravljena izplačati oškodovancem, ki se poškodujejo pri zavarovancu in je zavarovanec za to odgovoren, največ 20% od dajatve zavarovalnice navedene na zavarovalni polici, kar je najpogosteje 2.600 EUR. Oškodovancem, ki pridejo na zasebni obisk kot gostje k zavarovancu in ki se poškodujejo pri zavarovancu in je zavarovanec za to odgovoren, izplača največ 5% od zneska za izračun dajatve zavarovalnice navedene v polici, kar pomeni 650 EUR.
 • Po drugih zavarovalnih policah je po splošnih pogojih za paketno zavarovanje PG-dom-01/15-3,  pripravljena izplačati oškodovancem, ki se poškodujejo pri zavarovancu in je zavarovanec za to odgovoren:
 • v primeru sklenitve dogovornega paketa A 5.000,00 EUR
 • v primeru sklenitve dogovornega paketa B 25.000,00 EUR
 • v primeru sklenitve dogovornega paketa C pa 50.000,00 EUR

Oškodovancem, ki pridejo k zavarovancu na zasebni obisk (npr. prijatelji, sorodniki) ali z   namenom nudenja medsosedske ali prijateljske pomoči in ki se poškodujejo pri zavarovancu in je zavarovanec za to odgovoren, zavarovalnica izplača :

 • v primeru sklenitve dogovornega paketa A 650,00 EUR
 • v primeru sklenitve dogovornega paketa B 650,00 EUR
 • v primeru sklenitve dogovornega paketa C pa 1.300,00 EUR

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (Splošni pogoji Dom AS-01-DOM-01/14) je pripravljena plačati po škodnem dogodku največ 2500 EUR ali več (10.000, 20.000 ali 30.000 EUR), odvisno od zavarovalnega paketa, ki ga izberete.

 • v primeru sklenitve paketa B1     2.500,00 EUR
 • v primeru sklenitve paketa B2 10.000,00+ EUR
 • v primeru sklenitve paketa B3 20.000,00+ EUR
 • v primeru sklenitve paketa B4 30.000,00+ EUR

Oškodovancem, ki pridejo k zavarovancu na obisk zavarovalnica izplača:

 • v primeru sklenitve paketa B1      650,00 EUR
 • v primeru sklenitve paketa B2      900,00 EUR
 • v primeru sklenitve paketa B3   1.200,00 EUR
 • v primeru sklenitve paketa B4    1.500,00 EUR

Zavarovalnica Sava (Posebni pogoji za zavarovanje stanovanjske opreme, OPREMA – 01/16) je pripravljena izplačati oškodovancem:

 • v primeru če je zavarovanje sklenjeno v obsegu kritja minimalno zavarovanje stanovanjske opreme na dejansko vrednost     12.500,00 EUR
 • v primeru če je zavarovanje sklenjeno v obsegu kritja standardno zavarovanje stanovanjske opreme na novo vrednost      25.000,00 EUR
 • v primeru sklenjenega nadstandardnega zavarovanja stanovanjske opreme na novo vrednost    50.000,00 EUR

Za škodo, ki je posledica poškodb, ki so opredeljene kot nateg, zvin, izpah, poka (fissura), odrgnina, vbod, ureznina, udarnina katerega koli dela telesa, razpočna rana in opeklina, znaša zavarovalna vsota po škodnem dogodku 200,00 EUR, ne glede na to, ali je oškodovanec utrpel eno ali več v tem odstavku naštetih poškodb. Enako velja tudi za škodo, ki izvira iz poškodb rotatorne manšete ramena po 50. letu starosti oškodovanca.

Zavarovalnica Tilia (Posebni pogoji za zavarovanje MOJDOM Odgovornost, Moj Dom-odg-11) jamči oškodovancem za osebno odgovornost zavarovanca za posamezni zavarovalni primer do 10.000,00 EUR, razen če gre za škodo, ki jo povzročijo domače živali, ki jih ima zavarovanec v posesti. V tem primeru znaša zavarovalna vsota le 1.000 EUR

Zavarovalnica Maribor (Posebni pogoji za zavarovanje stanovanjske opreme, OPREMA – 07/11) sicer navaja visoke zavarovalne vsote za posamezni škodni dogodek, vendar v nadaljevanju omeji zavarovalno vsoto na največ 200 EUR po škodnem dogodku (za poškodbe, ki so opredeljene kot nateg, zvin, izpah, poka (fissura), odrgnina, vbod,ureznina, udarnina kateregakoli telesa, razpočna rana ali opeklina. Po naših izkušnjah pa so v praksi ravno naštete poškodbe najpogostejše.

Zavarovalnica Generali (Posebni pogoji za zavarovanje odgovornosti PD-OD-13) podobno kot Zavarovalnica Maribor najprej navaja visoke zavarovalne vsote za posamezni škodni dogodek, vendar nato v nadaljevanju omeji zavarovalno vsoto na največ 850 EUR po škodnem dogodku za poškodbe, povezane s padci na tleh, podih, poteh, pločnikih, stopnicah, z lestev, streh, okenskih polic, dreves in pri drugih delih na višini (npr. zaradi mokrosti, spolzkosti, poledenelosti in drugo).

V kolikor do škodnega dogodka ni prišlo na eden izmed opisanih načinov, so zavarovalne vsoto iz naslova zavarovanja odgovornosti zasebnika sledeče:

 • v primeru snovnega kritja            25.000,00 EUR
 • v primeru komfortnega kritja       50.000,00 EUR
 • v primeru ekskluzivnega kritja      75.000,00 EUR
 • v primeru premium kritja            100.000,00 EUR

Zavarovalnica Wiener Staedtische (Splošni pogoji za zavarovanje stanovanjske opreme S16-POG-04/09) pogojuje izplačilo sicer visoke zavarovalne vsote – do 400.000,00 EUR po celem svetu, vključno z odgovornostjo iz posesti psa brez odbitne franšize, s tem, da vam je ostala vsaj 3% trajna invalidnost po njihovih tabelah invalidnosti. V praksi pa je največ ravno primerov, ko poškodba ni zapustila 3% ali višje invalidnosti.

Zavarovalnica Merkur (splošni pogoji za stanovanjsko zavarovanje-STAN 07) Ponuja visoko zavarovalno vsoto (73.000 EUR), vendar v primeru, da je do poškodbe prišlo zaradi škode povezane s padci na tleh, podih, poteh, dvorišču, pločnikih, stopnicah, lestvah ipd. (npr. zaradi mokrote, spolzkosti, poledenelosti, nespretnosti) je omejila zavarovalno vsoto na največ 1.000,00 EUR (K453- Klavzula- Dopolnilo k zavarovanju odgovornosti). Ta omejitev ne velja, če zavarovanec utrpi trajno invalidnost v višini, ki presega 10% (kar se v praksi redko zgodi). Za primer ugriza psa pa je pripravljena plačati največ 7.300 EUR in zavarovalnica nima kritja za premoženjsko škodo, ki se kaže v izgubi dohodka;

Zavarovalnica Grawe (Splošni pogoji stanovanjskega zavarovanja – standard kritje(HH STANDARD 2014/stopnja 2) nudi kritje do 25.000 EUR ali 75.000 EUR (Splošni pogoji stanovanjskega zavarovanja –polno kritje (HH POLNO 2014 / stopnja 2)), odvisno od kritja, ki ga izberete. Omejeno zavarovalno vsoto ima, če imate sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti (Splošni pogoji za zavarovanje odgovornosti ABHP 2010-stopnja 1) in ne v okviru stanovanjskega zavarovanja. V tem primeru vam izplača največ 2.000 EUR, če vam niso ostali več kot 3% zmanjšanja življenjskih aktivnosti. Če vam je ostalo več kot 3% zmanjšanja življenjskih aktivnosti, so pripravljeni plačati višje zavarovalne vsote glede na to, kakšno kritje izberete;

Pri vseh zavarovalnicah je določen samopridržaj (odbitna franšiza, ki je običajno 10% od izplačila) oz. lastna udeležba zasebnika oz. zavarovanca. To pomeni, da del vsote, ki jo je pripravljena izplačati zavarovalnica oškodovancu, krije zavarovanec sam, vendar se običajno poškodovanci za to ne odločajo.